Vorige | Volgende
Verkocht

Wieringerwerf

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : TWEE KAVELS LANDBOUWGROND VAN BEIDE CIRCA 20 HECTARE (TOTAAL CIRCA 40.15.40 HA) GELEGEN AAN DE OOSTERMIDDENMEERWEG TE WIERINGERWERF.

INSCHRIJVING SLUIT 30 SEPTEMBER 2022 OM 12:00 UUR.

Deze twee kavels landbouwgrond hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 40.15.40 en zijn gelegen aan de Oostermiddenmeerweg te Wieringerwerf ter hoogte van Middenmeer, tussen Middenmeer en het IJsselmeer. De gronden liggen ter hoogte van de boerderij aan de Oostermiddenmeerweg 13 te Wieringerwerf. Wieringerwerf ligt hemelsbreed op ruim 4 kilometer ten noorden van de aangeboden kavels, Medemblik ligt op ruim 5 kilometer ten zuiden van de kavels aan de Oostermiddenmeerweg.

De percelen zijn gelegen in een overwegend agrarisch gebied. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er de laatste tien jaar veel ontwikkeling in de polder plaats vindt zoals de ontwikkeling van bedrijventerrein en glastuinbouwgebied Agriport, de ontwikkeling van enkele grote data-centra en de bouw van windpark Wieringermeer.

Kadastraal bekend:

KAVEL I
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 306, oppervlakte 03.00.00 ha.
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 307, oppervlakte 16.57.90 ha.
Gezamenlijke oppervlakte 19.57.90 ha.

KAVEL II
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 497, oppervlakte 20.55.00 ha.
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 498, oppervlakte 00.02.50 ha.
Gezamenlijke oppervlakte 20.57.50 ha.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt :

KAVEL I
- Noordelijk helft (circa 9 hectare):
2019: knolselderij
2020: tarwe (1 hectare vanggewas)
2021: pootaardappelen
2022: witlof

- Zuidelijke helft (circa 10 hectare):
2019: pootgoed
2020: kool
2021: tarwe
2022: tulpen

KAVEL II
- Noordelijk helft (circa 10 hectare):
2019: tulpen
2020: pootaardappelen
2021: witlof
2022: knolselderij

- Zuidelijke helft (circa 10 hectare):
2019: kool
2020: rode biet/spitskool
2021: ijsbergsla
2022: pootaardappelen

Kwaliteit:
KAVEL I
De grondsoort van het perceel varieert van lichte tot zware zavel (met deels een homogeen profiel en deels met zand in de ondergrond) tot Wieringermeergrond. Tot enkele jaren geleden lag er achter in het perceel een hoog gedeelte met daarin een zandlaag (aangeduid door Stiboka als zandgrond). Opdrachtgever heeft dit zand laten afgraven, waarna het perceel gevlakt is en deels aangevuld is met grond van elders. De afslibbaarheid op het perceel bedraagt ongeveer 25%. De grondwatertrap op het perceel bedraagt VIIo met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 80-140cm-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 120-180cm-mv. De vlakteligging van het perceel is goed.

KAVEL II
De grondslag van de kavel is vergelijkbaar met die van kavel I met als verschil dat kavel II richting de Oostermiddenmeerweg bestaat uit een samenstelling van zware zavel en lichte klei met plaatselijk katteklei binnen 0,8 meter en ten minste 0,1 m dik is. De afslibbaarheid varieert van ca.13% achterin tot ca. 30% voorin het perceel. De grondwatertrap op het perceel betreft VIIo met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 80-140cm-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 120-180cm-mv.

Beregening op de percelen perceel vindt plaats vanuit de bron welke ligt op het erf aan de Oostermiddenmeerweg 13. Hiervoor geldt dat na verkoop deze niet langer gebruikt zal kunnen worden (danwel na toestemming van de eigenaar van het erf aan de Oostermiddenmeerweg 13). Indien gewenst dient koper zelf zorg te dragen voor een nieuwe bron.

Ontwatering:
De hoofdontwatering is goed, rondom het perceel liggen waterlopen. De voorste 12 hectare is in 2015 om de 11 meter gedraineerd. Het achterste deel beschikt over oude drainage.

Staat van onderhoud:
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
De percelen worden ontsloten via de openbare verharde weg, Oostermiddenmeerweg. De belendingen betreffen landbouwgrond. Kavel I wordt ontsloten met de openbare verharde weg en via het kavelpad op Kavel II. (zie bijzonderheden).

Bijzonderheden:
Verkoop per inschrijving.
Indien bovengenoemde kavels aan 2 separate partijen worden gegund, zal een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad worden gevestigd op het perceel Wieringermeer, sectie K, nummer 497.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 30 september 2022 om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden kunnen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor opvragen.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Blijkens informatie van het kadaster zijn de volgende objecten belast met een zakelijk recht :

Het perceel Wieringermeer, sectie K, nummer 498 is belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten gunste van ECN Wind Energy Facilities B.V., statutair gevestigd Petten, kantoorhoudende Westerduinweg 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37095490.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn allen gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” vastgesteld door de gemeente Hollands Kroon op 17 oktober 2011. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn de percelen aangewezen met de volgende bestemmingen:
- Enkelbestemming : Agrarisch
- Dubbelbestemming : Waarde - Archeologie
- Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied
- Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone - radar

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer L. Vermue)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
40 ha 15 a 40 ca m²
Totaal hectare
40 ha 15 a 40 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
20 ha 55 a 0 ca
Perceel
WRG03-K-497
Perceelnaam
Wieringermeer K 497
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 2 a 50 ca
Perceel
WRG03-K-498
Perceelnaam
Wieringermeer K 498
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 0 a 0 ca
Perceel
WRG03-K-306
Perceelnaam
Wieringermeer K 306
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
16 ha 57 a 90 ca
Perceel
WRG03-K-307
Perceelnaam
Wieringermeer K 307

Veilinginformatie

Eind datum
2022-09-30T09:20

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : TWEE KAVELS LANDBOUWGROND VAN BEIDE CIRCA 20 HECTARE (TOTAAL CIRCA 40.15.40 HA) GELEGEN AAN DE OOSTERMIDDENMEERWEG TE WIERINGERWERF.

INSCHRIJVING SLUIT 30 SEPTEMBER 2022 OM 12:00 UUR.

Deze twee kavels landbouwgrond hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 40.15.40 en zijn gelegen aan de Oostermiddenmeerweg te Wieringerwerf ter hoogte van Middenmeer, tussen Middenmeer en het IJsselmeer. De gronden liggen ter hoogte van de boerderij aan de Oostermiddenmeerweg 13 te Wieringerwerf. Wieringerwerf ligt hemelsbreed op ruim 4 kilometer ten noorden van de aangeboden kavels, Medemblik ligt op ruim 5 kilometer ten zuiden van de kavels aan de Oostermiddenmeerweg.

De percelen zijn gelegen in een overwegend agrarisch gebied. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er de laatste tien jaar veel ontwikkeling in de polder plaats vindt zoals de ontwikkeling van bedrijventerrein en glastuinbouwgebied Agriport, de ontwikkeling van enkele grote data-centra en de bouw van windpark Wieringermeer.

Kadastraal bekend:

KAVEL I
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 306, oppervlakte 03.00.00 ha.
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 307, oppervlakte 16.57.90 ha.
Gezamenlijke oppervlakte 19.57.90 ha.

KAVEL II
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 497, oppervlakte 20.55.00 ha.
Gemeente Wieringermeer, sectie K, nummer 498, oppervlakte 00.02.50 ha.
Gezamenlijke oppervlakte 20.57.50 ha.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt :

KAVEL I
- Noordelijk helft (circa 9 hectare):
2019: knolselderij
2020: tarwe (1 hectare vanggewas)
2021: pootaardappelen
2022: witlof

- Zuidelijke helft (circa 10 hectare):
2019: pootgoed
2020: kool
2021: tarwe
2022: tulpen

KAVEL II
- Noordelijk helft (circa 10 hectare):
2019: tulpen
2020: pootaardappelen
2021: witlof
2022: knolselderij

- Zuidelijke helft (circa 10 hectare):
2019: kool
2020: rode biet/spitskool
2021: ijsbergsla
2022: pootaardappelen

Kwaliteit:
KAVEL I
De grondsoort van het perceel varieert van lichte tot zware zavel (met deels een homogeen profiel en deels met zand in de ondergrond) tot Wieringermeergrond. Tot enkele jaren geleden lag er achter in het perceel een hoog gedeelte met daarin een zandlaag (aangeduid door Stiboka als zandgrond). Opdrachtgever heeft dit zand laten afgraven, waarna het perceel gevlakt is en deels aangevuld is met grond van elders. De afslibbaarheid op het perceel bedraagt ongeveer 25%. De grondwatertrap op het perceel bedraagt VIIo met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 80-140cm-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 120-180cm-mv. De vlakteligging van het perceel is goed.

KAVEL II
De grondslag van de kavel is vergelijkbaar met die van kavel I met als verschil dat kavel II richting de Oostermiddenmeerweg bestaat uit een samenstelling van zware zavel en lichte klei met plaatselijk katteklei binnen 0,8 meter en ten minste 0,1 m dik is. De afslibbaarheid varieert van ca.13% achterin tot ca. 30% voorin het perceel. De grondwatertrap op het perceel betreft VIIo met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 80-140cm-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 120-180cm-mv.

Beregening op de percelen perceel vindt plaats vanuit de bron welke ligt op het erf aan de Oostermiddenmeerweg 13. Hiervoor geldt dat na verkoop deze niet langer gebruikt zal kunnen worden (danwel na toestemming van de eigenaar van het erf aan de Oostermiddenmeerweg 13). Indien gewenst dient koper zelf zorg te dragen voor een nieuwe bron.

Ontwatering:
De hoofdontwatering is goed, rondom het perceel liggen waterlopen. De voorste 12 hectare is in 2015 om de 11 meter gedraineerd. Het achterste deel beschikt over oude drainage.

Staat van onderhoud:
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
De percelen worden ontsloten via de openbare verharde weg, Oostermiddenmeerweg. De belendingen betreffen landbouwgrond. Kavel I wordt ontsloten met de openbare verharde weg en via het kavelpad op Kavel II. (zie bijzonderheden).

Bijzonderheden:
Verkoop per inschrijving.
Indien bovengenoemde kavels aan 2 separate partijen worden gegund, zal een erfdienstbaarheid van uitweg/overpad worden gevestigd op het perceel Wieringermeer, sectie K, nummer 497.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 30 september 2022 om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden kunnen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor opvragen.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Blijkens informatie van het kadaster zijn de volgende objecten belast met een zakelijk recht :

Het perceel Wieringermeer, sectie K, nummer 498 is belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten gunste van ECN Wind Energy Facilities B.V., statutair gevestigd Petten, kantoorhoudende Westerduinweg 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37095490.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn allen gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” vastgesteld door de gemeente Hollands Kroon op 17 oktober 2011. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn de percelen aangewezen met de volgende bestemmingen:
- Enkelbestemming : Agrarisch
- Dubbelbestemming : Waarde - Archeologie
- Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied
- Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone - radar

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer L. Vermue)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
40 ha 15 a 40 ca m²
Totaal hectare
40 ha 15 a 40 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
20 ha 55 a 0 ca
Perceel
WRG03-K-497
Perceelnaam
Wieringermeer K 497
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 2 a 50 ca
Perceel
WRG03-K-498
Perceelnaam
Wieringermeer K 498
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 0 a 0 ca
Perceel
WRG03-K-306
Perceelnaam
Wieringermeer K 306
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
16 ha 57 a 90 ca
Perceel
WRG03-K-307
Perceelnaam
Wieringermeer K 307

Veilinginformatie

Eind datum
2022-09-30T09:20

Foto's

Kaart Wieringerwerf

naar Wieringerwerf
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand